Rasta shop|trička|mikiny

Nuffrespekt logo

Kontakt

eshop@nuffrespekt.com+420 775 301 378
Pondelok - Piatok: 8:00 - 17:00

Váš košík

Množsto v kusoch: 0 ks., Celkom: 0 €
search
-
ponuka:
Značky a Vydavatelia:

Výmena, vrátenie tovaru a reklamácie

 

VÝMENA, VRÁTENIE TOVARU A REKLAMÁCIE

Výmena veľkosti alebo farby

Ak ste dostali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malé, veľké alebo chcete vymeniť farbu,
máte možnosť ho vymeniť. V súlade so zákonom má právo zákazník na výmenu tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru.
Tovar musí byť so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, aby bolo schopné ďalšieho predaja (napr: nesmie byť znečistené,
nesmie zapáchať cigaretovým dymom, atď) V žiadnom prípade neposielajte tovar späť na dobierku! Prvý výmenu vykonávame zadarmo!
To znamená, že platíte len poštovné k nám, neplatíte poštovné späť.

Formmulář pre výmenu tovaru PDF: FormulárVrátenie zakúpeného tovaru, odstúpenie od zmluvy


V súlade so zákonom má právo zákazník odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, postupujte nasledovne:
Do balíka priložte kópiu faktúry + formulár na odstúpenie od zmluvy, príp. sprievodný list s textom "odstupujem od zmluvy a požaduj vrátenie peňazí".
Na Sprievodný list uveďte tiež vašu adresu, telefón, e-mail a číslo účtu, na ktorý chcete vrátiť peniaze. Ak nemáte účet, peniaze vám budú poslané formou zloženky.
Vrátená Vám bude celá suma aj s poštovným.
Balík pošlite na adresu uvedenú na faktúre, adresu nájdete aj v kategórii kontakt.

Tovar musí byť so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, aby bolo schopné ďalšieho predaja (napr: nesmie byť znečistené,
nesmie zapáchať cigaretovým dymom, atď) V žiadnom prípade neposielajte tovar späť na dobierku!

Formulár pre odstúpenie od zmluvy PDF: Formulár


Reklamácia tovaru

Formulár

Každý zákazník www.nuffrespekt.cz má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Sme povinní vybaviť reklamáciu najneskôr od 30 dní od jej uplatnenia.


Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:

-Neodborným použitím tovaru
-Mechanickým poškodením alebo bežným opotrebením
-Poškodenie ohňom a inými živlami

Pri zistení závady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. Ak tak neurobíte a dôjde následným používaním k zväčšeniu závady,
vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude dovozcom uznaná alebo opravená. Tovar pošlite na adresu uvedenú na faktúre, nájdete ju Teke v kategórii Kontakt.
K tovaru priložte kópiu faktúry, sprievodný list s vašou adresou, telefónom a stručným vysvetlením ako a čím k závade došlo.

V žiadnom prípade neposielajte tovar späť na dobierku!

REKLAMÁCIE


Slúži na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád spotrebného tovaru. Bol vypracovaný v zmysle zákona č 40/1964 Zb.,
Občianskeho zákona v platnom znení a zákona č 634/1992 Z. z., O ochrane spotrebiteľa v platnom znení.


článok 1
PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCII CHYBNEJ TOVAR


Ak nie je predávaná vec pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou alebo ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru.
Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, príp. nesprávneho zásahu.
Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácie), je vedúci predajne alebo ním poverený pracovník povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď,
v zložitejších prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená:
1) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia
2) prípadne v dlhšej lehote, na ktoré sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť podľa článku 6 tohto reklamačného poriadku.
Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník prijme reklamáciu, ak je tovar riadne vyčistené, vysušené a posúdenie reklamácie nebráni všeobecné zásady hygieny.


článok 2
MIESTO PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE


Kupujúci by mal uplatniť reklamáciu najlepšie v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Kupujúci má však právo uplatniť reklamáciu:
1) v ktorejkoľvek prevádzke patriacej predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru
2) v mieste alebo sídle podnikania predávajúceho

Kupujúci je povinný preukázať, že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, tzn., Že okrem vytknutie vád dokladá aj miesto, cenu tovaru a dobu zakúpenia tovaru,
čo preukáže najlepšie predajným dokladom, záručným listom, popr. iným vierohodným spôsobom.

článok 3
Lehota pre uplatnenie reklamácie


Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci kupujúcim v záručnej dobe.
Lehota pre uplatnenie reklamácie (záručná doba) je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru v predajni. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji
záručný list s vyznačením rozsahu a podmienok záruky. Ak to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu doklad o zakúpení veci. Právo na reklamáciu tovaru
kupujúcemu zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.
Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.
Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, tj s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam,
danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.
Vybaví Ak sa reklamácia výmenou vadného tovaru za nový, beží lehota pre uplatnenie reklamácie opätovne od okamihu prevzatia nového tovaru kupujúcim.


článok 4
ROZPOR S KÚPNEJ ZMLUVOU


V prípade, že tovar pri jeho prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne uviedol tovar do stavu,
ktorý kúpnej zmluve zodpovedá, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou, nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú
zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou
zmluvou sám spôsobil.
Ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak, rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas prvých šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci,
sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí tovaru.


článok 5
Odstrániteľné vady


Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote.
Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní, popr. dlhšiu dobu, na ktoré sa predávajúci s kupujúcim dohodli. Posúdenie charakteru vady prislúcha
predávajúcemu.
Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci,
ak to nie je k povahe vady neúmerné, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
Ak ide o odstrániteľnú vadu už použitého tovaru, má kupujúci právo požadovať iba bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, zatiaľ čo predávajúci má povinnosť
vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
kupujúcemu potvrdenie (reklamačný lístok) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj o vykonaní opravy ao dobe jej trvania.

článok 6
Neodstraniteľné vady


Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nemožno v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bráni tomu, aby výrobok mohol byť riadne používaný.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať:
1) výmenu tovaru za iné bezchybné,
2) zrušenie kúpnej zmluvy, (kupujúci vráti vadný tovar a obdrží späť kúpnu cenu).
Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni jeho užívanie, a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, vzniká kupujúcemu právo na primeranú
zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva ako pri výskyte neodstrániteľných vád má kupujúci aj vtedy, ak sa prejavia na tovare rovnaká odstrániteľná vada aj po predchádzajúcich dvoch opravách alebo
ak sa vyskytujú na tovar súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.
článok 7
TOVAR PREDÁVANÉ ZA NIŽŠIE CENY
Výrobky, ktoré majú vady (vadné nové výrobky alebo výrobky použité), ktoré nebránia tomu, aby mohlo byť výrobku užívať na určený účel, musia sa predávať len
za nižšie ceny. Kupujúceho je nutné upozorniť, že výrobok má vadu ao akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja. Za takéto vady nových alebo
použitých výrobkov, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena, predávajúci nezodpovedá. Ak sa vyskytne u výrobku predávaného za nižšiu cenu skrytá vada,
ktorá bráni z funkčného hľadiska užívaniu k danému účelu, má kupujúci právo výrobok reklamovať v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6 tohto reklamačného poriadku.
Ak sa vyskytne na výrobku predávanom za nižšiu cenu iná neodstrániteľná vada, ktorá však nebráni v použití k danému účelu,
má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku
Ak bola cena tovaru znížená z dôvodu výpredaja alebo posezónneho dopredaja a ak ide o predaj nového bezchybného tovaru,
zodpovedá predávajúci za vady takto predaného tovaru v plnom rozsahu.


V podrobnostiach platí pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady ustanovení § 619-627 Občianskeho zákonníka.

 

title