Nuffrespekt logo

Hľadať

Váš košík

0

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - (ďalej len "GDPR") a ďalej ďalšími relevantnými právnymi predpismi.

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude na účely splnenia zmluvy, plnenie právnych povinností (najmä účtovných a daňových) a na účely oprávnených záujmov Predávajúceho spočívajúcich v posúdenie oprávnenosti Kupujúcim uplatnených nárokov a v obrane proti neoprávnene uplatneným nárokom Kupujúceho, spracovávať tieto osobné údaje kupujúceho:

* Meno,

* Adresa bydliska (príp. Doručovacia adresa),

* E-mailová adresa,

* Telefónne číslo,

* Číslo bankového účtu,

* Podpis (napr. Na dodacom liste).

3. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa odseku 2 tohto článku OP je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

4. Na účely zriadenia a následného umožnenie užívania Užívateľského účtu bude predávajúci na základe kedykoľvek odvolatelného súhlasu príslušnej osoby spracovávať nasledujúce osobné údaje:

* Prihlasovacie meno a heslo,

* Meno,

* Adresa bydliska,

* E-mailová adresa,

* Telefónne číslo.

Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto odseku OP možné kedykoľvek napr. Zaslaním e-mailu Predávajúcemu. Dôsledkom odvolanie súhlasu bude automatické zrušenie Užívateľského účtu.

5. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa odseku 4 tohto článku OP je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

6. Na účely zasielania obchodných oznámení (newsletterov) Predávajúceho v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, obsahujúce informácie o novinkách, produktoch a službách, ktoré predávajúci ponúka, bude predávajúci na základe kedykoľvek odvolatelného súhlasu príslušnej osoby spracovávať osobné údaje v rozsahu emailovej adresy dotknutej osoby. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v jednotlivých obchodných oznámeniach. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa tohto odseku OP je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

7. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom Užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej v e-shope, pri žiadosti o zasielanie obchodných informácií) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov Kupujúceho tretiu osobu, ako spracovateľa (napr. Účtovný a daňoví poradcovia). Okrem osôb prepravujúcich Tovar a spracovateľov nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Osobné údaje uvedené v ods. 2 tohto článku budú spracovávané aspoň po dobu 10 rokov (presná doba závisí na aktuálnych právnych predpisoch, ktoré napr. Ukladajú povinnosť archivovať vydané faktúry po stanovenú dobu) odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu. Osobné údaje podľa ods. 4 a 6 tohto článku budú spracovávané do doby, než bude Kupujúcim odvolaný jeho súhlas so spracovaním týchto údajov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo manuálne v tlačenej podobe.

10. Na splnenie informačnej povinnosti podľa článku 13 GDPR Predávajúci zhŕňa a dopĺňa nasledujúce informácie:

* Správcom osobných údajov je predávajúci, tj. Pán Jiří Rusz, sídlom Návsí 1084, 739 92 Návsí, identifikačné číslo: 76501183, e-mail: eshop@nuffrespekt.com:;

* Poverenec pre ochranu osobných údajov nebol ustanovený;

* Rozsah spracovávaných osobných údajov, účely a právny základ pre spracovanie sú uvedené v ods. 2-6 tohto článku OP;

* Oprávnené záujmy správcu sú uvedené v ods. 2 tohto článku OP;

* Medzi potenciálnych prijímateľov osobných údajov patrí dopravcovi Tovar a spracovatelia, tj. Prípadní daňoví, účtovné a právne poradcovia, poskytovateľ hostingu pre webovú stránku, poskytovatelia služieb spojených s prevádzkou webového rozhrania E-shopu;

* Predávajúci nemá úmysel prenášať osobné údaje do tretích krajín a medzinárodným organizáciám;

* Doba spracovania osobných údajov je uvedená v ods. 9 tohto článku OP;

* Kupujúci má najmä právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ďalej má právo na ich opravu alebo vymazanie, právo na prenosnosť údajov a ďalej právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov;

* Súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4 a 6 tohto článku OP) je možné kedykoľvek odvolať, čím však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na udelenom súhlasu pred jeho odvolaním;

* Kupujúci má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, tým je na území Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz);

* Poskytnutie údajov podľa ods. 2 tohto článku OP na účely v ňom uvedené je zákonným požiadavkou, teda Kupujúci má povinnosť tieto údaje poskytnúť, inak by predávajúci nemohol Zmluvu uzavrieť a plniť povinnosti z nej vyplývajúce;

* Poskytnutie údajov podľa ods. 4 a 6 tohto článku OP na účely v týchto odsekoch uvedenej nie je pre Kupujúceho povinné; objednať Tovar je možné bez založenia Užívateľského účtu a bez udelenia súhlasu na zasielanie obchodných oznámení;

* Nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie vrátane profilovanie.

11. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie alebo informáciu neposkytnúť iba v prípade, ak je žiadosť Kupujúceho zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä ak sa opakuje.

12. Kupujúci má právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané na základe ustanovení článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR a ďalej v prípade, ak sú jeho osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu.

13. Kupujúci má podľa GDPR a za podmienok v ňom uvedených okrem vyššie uvedených aj tieto práva:

* Právo na obmedzenie spracovanie;

* Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, a to vrátane profilovanie.

cookies

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

title
Prejsť do košíka Ukázať úschovňu
Naša stránka používa cookies. Ak nechcete, aby sa cookies ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača. Prečítajte si viac o súboroch cookie ×

Čo sú to "cookies"?

„Cookies“ sú textové informácie uložené na koncovom zariadení užívateľa (webovom prehliadači) za účelom rozpoznania zariadenia, aby bolo možné poskytnúť funkcionality ako: nákupný košík, prihlásenie. Súbory cookie nepoškodzujú zariadenia, na ktorých sú uložené.

Súbory cookie sa na tejto webovej stránke používajú na nasledujúce účely:

Odstránenie cookies:

Softvér na prehliadanie webových stránok je štandardne nastavený tak, aby prijímal súbory cookie. Toto nastavenie je možné kedykoľvek nezávisle zmeniť tak, aby boli cookies zablokované. Blokovanie cookies však môže spôsobiť nefunkčnosť mechanizmov na webovej stránke, čo zabráni napríklad použitiu nákupného košíka alebo prihláseniu užívateľa.

Nastavenie preferencií Odmietnuť